ID bài viết : 00223921 / Sửa lần cuối : 18/04/2021

Nhãn hiệu và logo của Google LLC và công ty liên quan

    • Google, Google Play, Chromecast tích hợp, YouTube, Android, Android TV, Google TV và các nhãn mác và logo khác là các nhãn hiệu của Google LLC.
    • Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.