ID bài viết : 00199193 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Dung lượng của Micro Vault có vẻ giảm khi hiển thị trong Properties (Thuộc tính) trong Windows.

    Dung lượng của Micro Vault được tính là 1GB = 1 tỷ byte. Phương tiện Micro Vault có chứa một khu vực quản lý hệ thống. Dung lượng khả dụng thực tế ít hơn dung lượng hiển thị trên thiết bị.