ID bài viết : 00199193 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Dung lượng của Micro Vault có vẻ giảm khi hiển thị trong Properties (Thuộc tính) trong Windows.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Dung lượng của Micro Vault được tính là 1GB = 1 tỷ byte. Phương tiện Micro Vault có chứa một khu vực quản lý hệ thống. Dung lượng khả dụng thực tế ít hơn dung lượng hiển thị trên thiết bị.