ID bài viết : 00199190 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Lỗi: Truy cập bị từ chối. (Micro-Vault)

  Nếu thông báo Access is denied (Truy cập bị từ chối) hiển thị khi giải mã bằng Easy Lock, hãy thử thao tác sau.

  1. Nếu bạn giải mã các tập tin sau và một tệp đã tồn tại trong đích đến giải mã, thông báo Access is denied (Truy cập bị từ chối) sẽ hiển thị và quá trình này sẽ dừng lại.
   Các tập tin chỉ đọc, tập tin ẩn, tập tin hệ thống
   Để giải quyết vấn đề này, hãy xóa tập tin trong bộ giải mã.

  2. Nếu bạn chỉ định một vị trí mà tại đó người dùng điều hành không có quyền truy cập đích đến mã hóa hoặc đích đến giải mã, thông báo Access is denied (Truy cập bị từ chối) sẽ hiển thị và quá trình này sẽ dừng lại.
   Để giải quyết vấn đề này, hãy thay đổi đích đến mã hóa hoặc giải mã và thực hiện lại.