ID bài viết : 00198785 / Sửa lần cuối : 27/06/2019

Quá trình ghép nối cho Windows 10

  Trang này sẽ hướng dẫn ghép nối thiết bị Windows 10 của bạn với thiết bị âm thanh Bluetooth.

  Cách ghép nối với Windows 10

  1. Trong menu Start (Bắt đầu), chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Devices (Thiết bị).
  3. Nhấp vào Bluetooth & other devices (Bluetooth & thiết bị khác). Menu cài đặt Bluetooth sẽ xuất hiện.
  4. Nếu Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy đặt thành ON (BẬT). Nếu chức năng Bluetooth đã được đặt thành ON (BẬT), hãy đặt thành OFF (TẮT) sau và sau đó đặt lại thành ON (BẬT).
  5. Nhấp vào Add Bluetooth or other device (Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác).
  6. Nhấp vào Bluetooth.
  7. Màn hình Add a device (Thêm thiết bị) sẽ xuất hiện, hiển thị danh sách các thiết bị có thể kết nối.
  8. Chọn thiết bị âm thanh Bluetooth bạn muốn ghép nối và thực hiện đăng ký ghép nối.

  LƯU Ý: Nếu bắt buộc phải nhập mã khóa thiết bị (hoặc mật mã, mã PIN, số PIN, mật khẩu, v.v.), hãy nhập "0000".