ID bài viết : 00187730 / Sửa lần cuối : 24/06/2019

Có thể sử dụng nhiều tai nghe và hộp sạc thay thế lẫn nhau không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn chỉ có thể sử dụng tai nghe và hộp sạc thuộc cùng một bộ.