ID bài viết : 00187730 / Sửa lần cuối : 09/02/2020

Có thể sử dụng nhiều tai nghe và hộp sạc thay thế lẫn nhau không?

    Không, bạn chỉ có thể sử dụng tai nghe và hộp sạc thuộc cùng một bộ.