ID bài viết : 00228215 / Sửa lần cuối : 29/04/2021

Tôi không thay đổi được giá trị bù sáng bằng Imaging Edge Mobile

    Bạn chỉ có thể thay đổi giá trị bù sáng từ xa khi vòng xoay điều khiển bù sáng của máy ảnh được đặt ở mức 0.
    Hãy kiểm tra cài đặt của vòng xoay điều khiển bù sáng trên máy ảnh.