ID bài viết : 00134903 / Sửa lần cuối : 04/11/2015

Làm cách nào khắc phục khi hình ảnh trên máy tính bị nhấp nháy, rung hoặc có sọc dọc khi máy tính kết nối với TV.

  Hãy thử làm như sau:

  1. Chỉnh màn hình TV

   (1) Khi hình ảnh trên máy tính bi nhấp nháy hoặc rung.
   Vui lòng điều chỉnh Phase trong chế độ màn hình của TV thủ công . Nhấnn OPTIONS trên điều khiển và chọn DisplayScreenPhase → Di chuyển con trỏ trên màn hình sang phải hoặc trái

   (2) Khi hình ảnh máy tính có sọc dọc.
   Hãy điều chỉnh Pitch trong chế độ màn hình của TV bằng thủ công. Nhấn
   OPTIONS trên điều khiển và chọn DisplayScreenPitch → Di chuyển con trỏ trên màn hình sang phải hoặc trái

  2. Thay đổi định dạng ngõ ra của máy tính sang độ phân giải khác được hỗ trợ bởi TV này.
   Vui lòng kiểm tra thao tác/thiết lập của máy tính của bạn.
   Vui lòng tham khảo Hướng dẫn  i-Manual trên TV để kiểm tra độ phân giải được hỗ trợ cho ngõ vào của máy tính.