ID bài viết : 00135160 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Hướng dẫn khởi chạy Opera TV Store

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khởi chạy Opera TV Store.
Bạn có thể chạy Opera TV Store bằng cách mở menu chính, đi đến Applications, và chọn mục Opera TV Store.