ID bài viết : 00153507 / Sửa lần cuối : 19/12/2016

Cập nhật phần mềm của sản phẩm này không hoàn thành.

Cập nhật phần mềm của sản phẩm này không hoàn thành.

    Khi thực hiện cập nhật mạng không hoàn thành, hãy tắt sản phẩm, hoặc rút dây điện và kết nối lại một lần nữa, nếu vẫn không được hãy thực hiện cập nhật qua USB.

    Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.