ID bài viết : 00124856 / Sửa lần cuối : 18/04/2022

Thông tin vị trí được sử dụng như thế nào?

  Thông tin vị trí được sử dụng cho các mục đích bao gồm tối ưu hóa các dịch vụ được cung cấp bởi dịch vụ của Google và các ứng dụng khác theo quốc gia. Tùy thuộc vào ứng dụng, nếu bạn không bật Location (Vị trí), ứng dụng có thể không hoạt động bình thường.

  Nếu việc tắt cài đặt Location (Vị trí) gây ra sự cố, hãy làm theo các bước dưới đây để bật Location (Vị trí).

  1. Đặt Location status (Trạng thái vị trí) thành On (Bật) hoặc Use Wi-Fi to estimate location (Sử dụng Wi-Fi để ước tính vị trí).
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Privacy (Quyền riêng tư) — Location (Vị trí) — Location status (Trạng thái vị trí) — Use Wi-Fi to estimate location (Sử dụng Wi-Fi để ước tính vị trí).
    • Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Location (Vị trí) — Location status (Trạng thái vị trí) — Use Wi-Fi to estimate location (Sử dụng Wi-Fi để ước tính vị trí).
    • Location (Vị trí) — Location status (Trạng thái vị trí) — On (Bật) hoặc Use Wi-Fi to estimate location (Sử dụng Wi-Fi để ước tính vị trí).
  2. Thiết lập Location (Vị trí) trong Restricted Profile (Cấu hình hạn chế) thành True (Đúng).
   LƯU Ý: Bước này chỉ cần thiết nếu bạn đang sử dụng Restricted Profile (Cấu hình hạn chế).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) — Allowed apps (Ứng dụng được cho phép) — Location (Vị trí) — On (Bật).
    • Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) — Allowed apps (Ứng dụng được cho phép) — Location (Vị trí) — On (Bật).
    • Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) — Restricted Profile (Cấu hình hạn chế) — Settings (Cài đặt) — Allowed apps (Ứng dụng được cho phép) — Settings (Cài đặt) — Location (Vị trí)— true (đúng).

  LƯU Ý: Tivi không có mô-đun GPS, nhưng thông tin vị trí có thể được ước tính từ thông tin mạng hoặc Wi-Fi.