ID bài viết : 00152944 / Sửa lần cuối : 22/10/2020In

Không thể truy cập vào Music Unlimited thông qua TV hay thiết bị Internet video.

    Không thể truy cập vào Music Unlimited thông qua TV hay thiết bị Internet video.

    Music Unlimited không còn có sẵn trên bất kỳ thiết bị sau ngày 29 tháng Tư năm 2015.

    Để biết thêm thông tin, tham khảo trang web PlayStation Network.

    LƯU Ý: Thiết bị Internet gồm có TV, đầu đĩa Blu-ray, thiết bị âm thanh gia đình và các thiết bị Mạng đa phương tiện.