ID bài viết : 00112462 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Hình ảnh hơi thay đổi trong chế độ Auto Review.

    Tùy thuộc vào các thiết lập như DRO / Auto HDR hoặc Soft Skin Effect, một hình ảnh chưa qua xử lý có thể được hiển thị tạm thời trước khi được xử lý sẽ hiển thị ở chế độ Auto Review . Kết quả cuối cùng của hình ảnh có thể được xem ở chế độ phát lại.