ID bài viết : 00081580 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Làm thế nào để ẩn mục Youtube từ màn hình Discover

Ẩn Youtube từ màn hình Discover

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

  1. Sử dụng remote điều khiển, nhấn nút DISCOVER
  2. Nhấn nút OPTIONS trong khi màn hình  Discover đang hiển thị.
  3. Chọn Category Setup
  4. Chọn Youtube 
  5. Thay đổi sang Hidden