ID bài viết : 00076714 / Sửa lần cuối : 18/04/2014

Các nút trên màn hình cảm ứng không phản hổi khi bấm

Màn hình cảm ứng không hoạt động

    Nếu điều này xảy ra, sử dụng chức năng hiệu chỉnh trong menu.
    Nếu vấn đề vẫn không được khắc phục, sản phẩm cần phải sửa chữa.