ID bài viết : 00068739 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Ống kính SELP18105G có tương thích với chế độ Active ổn định hình ảnh quang học không?

Ống kính SELP18105G tương thích với chế độ Active ổn định hình ảnh quang học.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ống kính SELP18105G không tương thích với chế độ Active ổn định hình ảnh quang học.