ID bài viết : 00068739 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Ống kính SELP18105G có tương thích với chế độ Active ổn định hình ảnh quang học không?

Ống kính SELP18105G tương thích với chế độ Active ổn định hình ảnh quang học.

    Ống kính SELP18105G không tương thích với chế độ Active ổn định hình ảnh quang học.