ID bài viết : 00069222 / Sửa lần cuối : 19/05/2016

Loại thiết bị nào hỗ trợ kết nối MHL?

Các thiết bị hỗ trợ kết nối MHL®.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có nhiều màn hình, điện thoại di động, máy tự động và các thiết bị khác hỗ trợ kết nối MHL® . Danh sách cập nhật của các thiết bị tương thích MHL, hãy truy cập trang web của  MHL Consortium website.

LƯU Ý: MHL là viết tắt của Mobile High-Definition Link.