ID bài viết : 00069222 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Loại thiết bị nào hỗ trợ kết nối MHL?

Các thiết bị hỗ trợ kết nối MHL®.

    Có nhiều màn hình, điện thoại di động, máy tự động và các thiết bị khác hỗ trợ kết nối MHL® . Danh sách cập nhật của các thiết bị tương thích MHL, hãy truy cập trang web của  MHL Consortium website.

    LƯU Ý: MHL là viết tắt của Mobile High-Definition Link.