ID bài viết : 00061032 / Sửa lần cuối : 25/06/2020

Cách kết nối máy ảnh kiểu ống kính rời với điện thoại thông minh.

    QUAN TRỌNG: Phải cài đặt ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) trên điện thoại thông minh của bạn. Truy cập cửa hàng Google Play hoặc Apple Store trên điện thoại thông minh của bạn để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

    Tham khảo trang web sau đây.

    Trang hỗ trợ Imaging Edge Mobile:
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/l/