ID bài viết : 00206224 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại

  Chọn thiết bị của bạn trong danh sách dưới đây để biết các bước xóa thông tin thiết bị Bluetooth.
  LƯU Ý: Cách thức thực hiện có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị hoặc liên hệ với nhà sản xuất.

  Android (điện thoại thông minh/máy tính bảng)
  iOS (iPhone, iPad)
  Windows 10
  Windows 8/7
  Mac


  Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng)

  1. Từ màn hình Home, chạm vào Settings - Device connection - Bluetooth (Cài đặt - Kết nối thiết bị - Bluetooth).
   Danh sách các thiết bị Bluetooth sẽ hiển thị.
  2. Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành Off (Tắt) thì hãy chuyển sang On (Bật).
  3. Chạm vào  (setting) (cài đặt) của thiết bị mà bạn muốn bỏ ghép nối.
  4. Khi menu tiếp theo hiển thị, chạm vào FORGET (QUÊN).

  iOS (iPhone, iPad)

  1. Từ màn hình Home, chạm vào Settings (Cài đặt). 
  2. Chạm vào Bluetooth để hiển thị menu Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
  3. Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành Off (Tắt) thì hãy chuyển sang On (Bật).
   Danh sách các thiết bị Bluetooth sẽ hiển thị. 
  4. Chạm vào thiết bị mà bạn muốn bỏ ghép nối.
  5. Chạm vào Forget This Device (Quên thiết bị này). 

  Windows 10

  1. Từ menu Start (Bắt đầu), nhấp vào  (settings) - Devices Add Bluetooth or other device (cài đặt - Thiết bị - Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác) để hiển thị menu Bluetooth.
  2. Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành Off (Tắt) thì hãy chuyển sang On (Bật). 
   Danh sách các thiết bị Bluetooth sẽ hiển thị.
  3. Nhấp vào thiết bị mà bạn muốn bỏ ghép nối.
  4. Nhấp vào Remove device (Loại bỏ thiết bị).

  Windows 8/7

  1. Nhấp vào Control Panel - Hardware and Sound - Devices and Printers (Bảng điều khiển - Phần cứng và âm thanh - Thiết bị và máy in).
   Danh sách các thiết bị Bluetooth sẽ hiển thị.
  2. Nhấp chuột phải vào thiết bị mà bạn muốn bỏ ghép nối, sau đó nhấp vào Remove device (Loại bỏ thiết bị).

  Mac

  1. Từ menu , nhấp vào System Preferences - Bluetooth (Tùy chọn hệ thống - Bluetooth) để hiển thị menu Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
  2. Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành Off (Tắt) thì hãy chuyển sang On (Bật).
   Danh sách các thiết bị Bluetooth sẽ hiển thị.
  3. Nhấp vào sản phẩm mà bạn muốn bỏ ghép nối, sau đó nhấp vào  (remove) (xóa) ở bên phải.