ID bài viết : 00206224 / Sửa lần cuối : 19/07/2022In

Cách xóa thông tin Bluetooth trên thiết bị

  Chọn loại thiết bị dưới đây để biết các bước xóa thông tin thiết bị Bluetooth.
  Lưu ý: Cách thức thực hiện có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị hoặc liên hệ với nhà sản xuất.


  Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng)

  1. Vuốt lên trên từ phía dưới cùng của màn hình.
  2. Chọn (Settings) (Cài đặt).
  3. Chọn Connected devices (Thiết bị đã kết nối) hoặc Device Connection (Kết nối thiết bị).
  4. Chọn Previously connected devices (Thiết bị đã kết nối trước đó) hoặc Bluetooth.
   Lưu ý: Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy đặt thành ON (BẬT).
  5. Chọn (Settings) (Cài đặt) kế bên tên của thiết bị mà bạn muốn bỏ ghép nối.
  6. Chọn FORGET (QUÊN).
   Lưu ý: Nếu menu tiếp theo xuất hiện, chọn Forget device (Quên thiết bị).

  iOS (iPhone, iPad)

  1. Trên màn hình Home, chọn Settings (Cài đặt).
  2. Trên menu Settings (Cài đặt), chọn Bluetooth.
  3. Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy đặt thành ON (BẬT).
  4. Chọn (Info) (Thông tin) kế bên tên của thiết bị mà bạn muốn bỏ ghép nối.
  5. Chọn Forget This Device (Quên thiết bị này).

  Windows 11

  1. Trên menu Start (Bắt đầu), nhấp vào (Settings) (Cài đặt).
  2. Chọn Bluetooth & Devices (Bluetooth & Thiết bị).
  3. Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy chuyển thành ON (BẬT).
  4. Trên menu Audio (Âm thanh), chọn (menu) ở phía bên phải của tên thiết bị bạn muốn bỏ ghép nối.
  5. Chọn Remove device (Loại bỏ thiết bị) → Yes (Có).

  Windows 10

  1. Trên menu Start (Bắt đầu), chọn (Settings) (Cài đặt).
  2. Chọn Devices (Thiết bị).
  3. Trên menu Devices (Thiết bị), chọn Bluetooth & other devices (Bluetooth & thiết bị khác).
  4. Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy chuyển thành ON (BẬT).
  5. Chọn thiết bị bạn muốn bỏ ghép nối.
  6. Chọn Remove device (Loại bỏ thiết bị).

  Windows 8.1

  1. Trên Start Menu (Menu Bắt đầu), nhấp vào (Settings) (Cài đặt).
  2. Chọn Change PC settings (Thay đổi cài đặt máy tính).
  3. Trên menu PC settings (Cài đặt máy tính), nhấp vào PC and devices (Máy tính và thiết bị).
  4. Trên menu PC and devices (Máy tính và thiết bị), nhấp vào Bluetooth.
  5. Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy chuyển thành ON (BẬT).
  6. Chọn thiết bị bạn muốn bỏ ghép nối.
  7. Chọn Remove device (Loại bỏ thiết bị).

  Windows 7

  1. Mở Bảng điều khiển.
  2. Trên menu Hardware and Sound (Phần cứng và Âm thanh), nhấp vào Devices and Printers (Thiết bị và Máy in).
  3. Nhấp chuột phải vào thiết bị mà bạn muốn bỏ ghép nối, sau đó nhấp vào Remove device (Loại bỏ thiết bị).

  Mac

  1. Chọn menu Apple.
  2. Chọn System Preferences (Tùy chọn hệ thống) và nhấp vào Bluetooth.
  3. Nếu chức năng Bluetooth được đặt thành OFF (TẮT), hãy đặt thành ON (BẬT).
  4. Di con trỏ trên thiết bị mà bạn muốn bỏ ghép nối và nhấp vào (Remove) (Loại bỏ) kế bên tên của thiết bị.