ID bài viết : 00225275 / Sửa lần cuối : 06/09/2023In

Hiệu ứng chống ồn yếu đi sau khi cập nhật phần mềm của tai nghe.

  Cài đặt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) có thể đã được kích hoạt tự động sau khi cập nhật phần mềm.
  Nếu hiệu ứng chống ồn có vẻ yếu đi, hãy sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để kiểm tra các cài đặt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) và Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).

  1. Tắt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
   1. Khởi chạy ứng dụng Sony | Headphones Connect và trên bảng Status (Trạng thái), hãy kiểm tra trạng thái Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh). Nếu trạng thái hiển thị không phải là Off (Tắt) (Staying (Đứng yên), Walking (Đi bộ), v.v.), hãy chọn mũi tên phải ở bên phải của menu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
   2. Tắt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
  2. Trên tab Sound (Âm thanh), chạm vào nút mũi tên xuống Mũi tên xuống ở bên phải của menu Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) và chọn NOISE CANCELING (CHỐNG ỒN).
   Lưu ý: Các mục menu có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu thiết bị.

  Lưu ý: Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) là chức năng có thể nhận diện 4 loại hình vận động (Staying/Walking/Running/Transport - Đứng yên/Đi bộ/Chạy/Đi xe) nhờ cảm biến gia tốc trên điện thoại thông minh và tự động chuyển đổi giữa các chế độ Noise Canceling (Chống ồn) và Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) dựa trên cài đặt cho từng loại hình vận động. Để biết chi tiết về Adaptive Sound Control, (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh), hãy xem Hướng dẫn trợ giúp.