ID bài viết : 00198780 / Sửa lần cuối : 15/08/2023In

Quy trình ghép nối cho thiết bị Mac OS.

  Hệ điều hành tương thích: macOS (phiên bản 10.15 trở lên)

  Trước khi bắt đầu thao tác, hãy đảm bảo những điều sau đây:

  • Tùy thuộc vào máy tính bạn đang sử dụng, có thể cần phải bật thiết bị điều hợp Bluetooth tích hợp. Nếu bạn không biết cách bật thiết bị điều hợp Bluetooth hoặc không chắc liệu máy tính của bạn có thiết bị điều hợp Bluetooth tích hợp hay không, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy tính.
  • Đặt loa máy tính ở chế độ BẬT.
   Nếu loa máy tính được đặt ở chế độ “TẮT” , không có âm thanh phát ra từ tai nghe.

   Loa máy tính ở chế độ BẬT

   Hình minh họa biểu tượng hiển thị khi loa máy tính được đặt ở chế độ BẬT

  1. Bật lại máy tính nếu máy tính đang ở chế độ chờ (ngủ) hoặc ngủ đông.
  2. Chọn [ (System Preferences) (Tùy chọn hệ thống) ] - [Bluetooth] từ Dock ở cuối màn hình.

  3. Chọn [Mẫu tai nghe Bluetooth của bạn (Ví dụ: WH-1000XM5)] trên màn hình [Bluetooth] và nhấp vào [Connect] ([Kết nối]).

  Lưu ý:

  • Nếu yêu cầu nhập Mã khóa (*), hãy nhập “0000”.
   *Mã khóa có thể được gọi là “Mật mã”, “Mã PIN”, “Số PIN” hoặc “Mật khẩu”.
  • Tai nghe và máy tính được ghép nối và kết nối với nhau.
  • Bạn sẽ nghe được âm thanh thông báo rằng kết nối đã được thiết lập.
  • Nếu tai nghe và máy tính không được kết nối, hãy chọn tai nghe bằng máy tính.
   • Chọn [ (System Preferences) (Tùy chọn hệ thống) ] - [Bluetooth] từ Dock ở cuối màn hình.
   • Nhấp vào [Mẫu thiết bị Bluetooth của bạn (Ví dụ: WH-1000XM5)] trên màn hình [Bluetooth] trong khi nhấn nút Điều khiển máy tính và chọn [Connect] ([Kết nối]) từ menu bật lên.
   • Kết nối được thiết lập.
   • Bạn sẽ nghe được âm thanh thông báo rằng kết nối đã được thiết lập.
  • Nếu [Mẫu thiết bị Bluetooth của bạn (Ví dụ: WH-1000XM5)] không xuất hiện trên màn hình máy tính, hãy thử lại.
  • Thao tác trên là một ví dụ. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy tính.
  • Nếu chất lượng âm thanh phát nhạc kém, hãy kiểm tra xem chức năng A2DP hỗ trợ kết nối phát nhạc đã được bật trong phần cài đặt máy tính chưa. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy tính.
  • Nếu thiết bị Bluetooth được kết nối lần cuối được đặt gần tai nghe, tai nghe có thể tự động kết nối với thiết bị chỉ bằng cách bật tai nghe. Trong trường hợp này, hãy tắt chức năng Bluetooth trên thiết bị được kết nối lần cuối hoặc tắt nguồn.
  • Nếu bạn không thể kết nối máy tính với tai nghe, hãy xóa thông tin ghép nối tai nghe trên máy tính của bạn và thực hiện ghép nối lại. Đối với các thao tác trên máy tính của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy tính.
  • Nếu ghép nối không được thiết lập trong vòng 5 phút, chế độ ghép nối sẽ bị hủy. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn và bắt đầu lại thao tác.
  • Sau khi thiết bị Bluetooth đã ghép nối, không cần ghép nối lại, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:
   • Thông tin ghép nối đã bị xóa sau khi sửa chữa, v.v..
   • Khi thiết bị thứ 9 được ghép nối.
    Có thể ghép nối tai nghe với tối đa 8 thiết bị. Nếu bạn ghép nối một thiết bị mới sau khi đã ghép nối 8 thiết bị, thông tin đăng ký của thiết bị được ghép nối có ngày kết nối cũ nhất sẽ được ghi đè bằng thông tin dành cho thiết bị mới.
   • Khi thông tin ghép nối cho tai nghe đã bị xóa khỏi thiết bị Bluetooth.
   • Khi tai nghe được cài đặt lại.
    Tất cả thông tin ghép nối sẽ bị xóa. Trong trường hợp này, hãy xóa thông tin ghép nối của tai nghe khỏi thiết bị được kết nối rồi ghép nối lại.
  • Tai nghe có thể được ghép nối với nhiều thiết bị nhưng mỗi lần chỉ có thể phát nhạc từ 1 thiết bị được ghép nối.