ID bài viết : 00223804 / Sửa lần cuối : 28/02/2020

Chọn headset của bạn

  TRULY WIRELESS
  (WF-1000X / WF-SP700N)

  TRULY WIRELESS
  (WF-SP900*)

  Truly Wireless (WF-1000X, WF-SP700N)Truly Wireless (WF-SP900)

  TRULY WIRELESS
  (WF-1000XM3*)

  CHOÀNG ĐẦU / NHÉT TAI

  Truly Wireless (WF-1000XM3)Choàng đầu hoặc Nhét tai


  *Đối với WF-SP900, WF-1000XM3
  Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách cập nhật phần mềm (firmware) của headset lên phiên bản mới nhất. Hãy cập nhật trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

   

   

  Quay lại Menu chính