ID bài viết : 00223804 / Sửa lần cuối : 02/06/2020

Chọn headset của bạn.

    *Đối với WF-SP900, WF-1000XM3
    Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách cập nhật phần mềm của headset lên phiên bản mới nhất. Hãy cập nhật trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

    Quay lại Menu chính