ID bài viết : 00223564 / Sửa lần cuối : 25/12/2020

Không có âm thanh hoặc chỉ có âm thanh phát ra từ một bên tai nghe.

    Chọn loại tai nghe headset của bạn trong danh sách dưới đây.