ID bài viết : 00248879 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy của bạn?

    Số hiệu mẫu máy sản phẩm của bạn được ghi ở mặt sau của sản phẩm hoặc trên nhãn dịch vụ, thường có thể tìm thấy ở mặt dưới hoạc mặt sau của sản phẩm.