ID bài viết : 00203800 / Sửa lần cuối : 05/12/2019In

Âm thanh từ hệ thống âm thanh bị chậm so với hình ảnh trên Tivi.

  Nếu âm thanh từ hệ thống âm thanh bị trễ, hãy kiểm tra những điều sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) hoặc Sound (Âm thanh).
  4. Chọn Audio Output (Ngõ ra âm thanh).
   LƯU Ý: Nếu Audio Output (Ngõ ra âm thanh) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  5. Chọn A/V sync (Đồng bộ A/V), rồi chọn Auto (Tự động) hoặc On (Bật).

  LƯU Ý:  

  • Nếu tùy chọn A/V sync (Đồng bộ A/V) không được hiển thị trong menu, hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập tùy chọn Digital Audio Out (Ngõ ra âm thanh digital) thành PCM.
  • Nếu bạn chủ yếu chơi game, bạn cũng nên làm theo các bước để thiết lập tùy chọn Digital Audio Out (Ngõ ra âm thanh digital) thành PCM.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) hoặc Sound (Âm thanh).
   4. Chọn Audio Output (Ngõ ra âm thanh).
    LƯU Ý: Nếu Audio Output (Ngõ ra âm thanh) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
   5. Chọn Digital audio out (Ngõ ra âm thanh digital).
   6. Chọn PCM.