ID bài viết : 00143465 / Sửa lần cuối : 10/12/2019

Đăng ký Điều khiển cảm ứng từ xa hoặc Điều khiển từ xa bằng giọng nói của tôi luôn bị lỗi.

Không thể đăng ký chức năng Điều khiển từ xa bằng giọng nói.

  Làm theo các bước sau đây để ghép nối lại điều khiển từ xa.

  1. Tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa và lắp lại.
  2. Đặt Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) trong Settings (Cài đặt) thành Off (Tắt), sau đó đặt lại thành On (Bật).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
   4. Chọn Bluetooth rồi tắt.
   5. Chọn lại Bluetooth và bật lại.
  3. Nếu Tivi đã được ghép nối với điều khiển từ xa, hãy bỏ ghép nối.
   Làm theo các bước dưới đây để kiểm tra nếu Tivi đã được ghép nối với điều khiển từ xa.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
   4. Kiểm tra để xem thông tin thiết bị (ví dụ: SONY TV RC MIC 001) của điều khiển từ xa có hiển thị hay không.
    • Nếu thông tin thiết bị của điều khiển từ xa không hiển thị, hãy kiểm tra bước 4 sau đây.
    • Nếu thông tin thiết bị của điều khiển từ xa hiển thị, thực hiện các bước sau đây để bỏ ghép nối.
     1. Chọn thông tin thiết bị của điều khiển từ xa.
     2. Chọn Unpair (Bỏ ghép nối).
     3. Chọn OK.
  4. Ghép nối lại điều khiển từ xa.
   LƯU Ý:
   • Nếu điều khiển từ xa được đăng ký với Tivi khác, hãy tắt Tivi đó và làm theo các bước bên dưới để đăng ký lại điều khiển từ xa của bạn vào Tivi mong muốn.
   • Có hai loại điều khiển từ xa được đề cập trong câu trả lời này. Dấu micrô được in trên cả hai loại, như minh họa trong hình ảnh này.
   • Vị trí của các nút/dấu micrô có thể khác nhau, tùy thuộc vào khu vực hoặc mẫu máy của bạn.

    Hình ảnh điều khiển từ xa với dấu micrô.
    1. Điều khiển cảm ứng từ xa
    2. Điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói

  Khi sử dụng Loại A (Điều khiển cảm ứng từ xa)
  Khi sử dụng Loại B (Điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói), hãy kiểm tra như sau.


  Loại A (Điều khiển cảm ứng từ xa)

  Hãy kiểm tra như sau.

  Khi ghép nối bằng điều khiển từ xa IR

  1. Bật Tivi.
  2. Trên điều khiển từ xa IR, nhấn nút HOME.
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Touchpad Remote Control settings (Cài đặt Điều khiển cảm ứng từ xa) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
  5. Chọn Pair Touchpad Remote Control (Ghép nối Điều khiển cảm ứng từ xa).
  6. Chọn Yes (Có).
  7. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Khi ghép nối nhưng không dùng điều khiển từ xa IR

  1. Bật Tivi.
  2. Trên mặt sau của Tivi, nhấn nút INPUT (NGÕ VÀO) trong 7 giây.
   LƯU Ý: Hình ảnh sau đây là ví dụ về nút INPUT (NGÕ VÀO).
   Hình ảnh nút INPUT (NGÕ VÀO) trên mặt sau của Tivi
  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  LƯU Ý:

  Loại B (Điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói)

  hãy kiểm tra như sau.

  1. Bật Tivi.
  2. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
  3. Chọn  Settings (Cài đặt).
  4. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Remote control (Điều khiển từ xa) — Activate the MIC button (Kích hoạt nút MIC) (hoặc Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth)).
   • Chọn Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói) hoặc Remote control (Điều khiển từ xa) — Activate Ảnh (MIC) button (Kích hoạt nút MIC) hoặc Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth).
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  LƯU Ý: Do những hạn chế của công nghệ BLE (Bluetooth Low Energy), cho nên nếu Tivi có chứa thông tin ghép nối của điều khiển từ xa vẫn được BẬT thì quá trình đăng ký sẽ thất bại.