ID bài viết : 00229560 / Sửa lần cuối : 29/04/2024In

Treo tường - Giá treo tường tương thích và số đo khoảng cách lỗ bắt vít của BRAVIA TV (mẫu 2015-2024)

  Chọn năm sản xuất mẫu máy và tham khảo Bảng tương thích liên quan.
  Bạn có thể kiểm tra năm sản xuất mẫu máy qua tên dòng máy hoặc tên mẫu máy.

  Các mẫu năm 2024
  Các mẫu năm 2023
  Các mẫu năm 2022
  Các mẫu năm 2021
  Các mẫu năm 2020
  Các mẫu năm 2019
  Các mẫu năm 2018
  Các mẫu năm 2017
  Các mẫu năm 2016
  Các mẫu năm 2015

  Các mẫu năm 2024 (xem bảng tương thích năm 2024)

  • BRAVIA 9 (XR90): (K-85XR91 / K-75XR91 / K-65XR90 / Y-85XR90 / Y-75XR90 / Y-65XR90)
   BRAVIA 8 (XR80): (K-65XR81 / K-55XR81 / Y-77XR80 / Y-65XR80 / Y-55XR80)
  • BRAVIA 7 (XR70): (K-75XR71 / K-65XR71 / K-55XR71 / Y-85XR70 / Y-75XR70 / Y-65XR70 / Y-55XR70)
   BRAVIA 3 (S30): (K-85S31D / K-75S31D / K-65S31P / K-55S31P / K-55S31H / K-50S31H / K-43S31H / K-85S31 / K-75S30B / K-75S31 / K-75S31B / K-65S31 / K-65S31B / K-55S31 / K-55S31B / K-50S31 / K-43S31 / Y-75S30 / Y-65S30 / Y-55S30 / Y-50S30 / Y-43S30 / Y-65S31T)
   BRAVIA 2 (S20): (K-65S26 / K-65S26B / K-55S26 / K-55S26B / K-50S26 / K-50S21B / K-50S21 / K-43S26 / K-43S21B / K-43S21)
   Dòng W8x5_W8x6: (KD-32W836 / KD-32W826)

  Các mẫu năm 2023 (xem bảng tương thích năm 2023)

  • Dòng A95L: (XR-77A95L / XR-65A95L / XR-55A95L / XRM-77A95L / XRM-65A95L / XRM-55A95L)
   Dòng A80L: (XR-83A80L / XR-77A80L / XR-65A80L / XR-55A80L / XRM-65A80L / XRM-55A80L)
  • Dòng X95L: (XR-85X95L / XR-75X95L / XR-65X95L / XRM-85X95L / XRM-75X95L / XRM-65X95L)
  • Dòng X90L: (XR-98X90L / XR-85X90L / XR-75X90L / XR-65X90L / XR-55X90L / XRM-85X90L / XRM-75X90L / XRM-65X90L / XRM-55X90L)
  • Dòng X85L: (KD-75X85L / KD-65X85L / KD-55X85L / KM-75X85L / KM-65X85L / KM-55X85L)
  • Dòng X85BL: (KD-65X85BL)
  • Dòng X82L: (KD-75X82L / KD-65X82L / KD-55X82L)
  • Dòng X80L: (KD-85X80L / KD-65X80L / KD-55X80L / KD-50X80L / KD-43X80L / KM-85X80L / KM-75X80L / KM-65X80L / KM-55X80L / KM-50X80L / KM-43X80L)
  • Dòng X81BL: (KD-85X81BL / KD-75X81BL / KD-65X81BL / KD-55X81BL)
  • Dòng X78AL: (KD-75X78AL / KD-65X78AL / KD-55X78AL)
  • Dòng X77L: (KD-75X77L / KD-65X77L / KD-55X77L / KD-50X77L / KD-43X77L)
  • Dòng X75WL: (KD-75X75WL / KD-65X75WL / KD-55X75WL / KD-50X75WL / KD-43X75WL)
  • Dòng X75L: (KD-65X75L / KD-55X75L / KD-50X75L / KD-43X75L)
  • Dòng X74L: (KD-65X74L / KD-55X74L)
  • Dòng X70L: (KD-50X70L / KD-43X70L)
  • Dòng X64L: (KD-50X64L / KD-43X64L)
  • Dòng W8xxL: (KD-32W830L)

  Các mẫu năm 2022 (xem bảng tương thích năm 2022)

  • Dòng A95K: (XR-65A95K / XR-55A95K / XRM-65A95K / XRM-55A95K)
  • Dòng A90K: (XR-48A90K / XR-42A90K / XRM-48A90K)
  • Dòng A80K:(XR-77A80K / XR-65A80K / XR-55A80K / XRM-77A80K / XRM-65A80K / XRM-55A80K)
  • Dòng Z9K: (XR-85Z9K / XRM-85Z9K)
  • Dòng X95K: (XR-85X95K / XR-75X95K / XR-65X95K / XRM-85X95K / XRM-75X95K / XRM-65X95K)
  • Dòng X90K: (XR-85X90K / XR-75X90K / XR-65X90K / XR-55X90K / XRM-85X90K / XRM-75X90K / XRM-65X90K / XRM-55X90K)
  • Dòng X90BK: (XR-65X90BK / XR-55X90BK)
  • Dòng X85K: (KD-85X85K / KD-75X85K / KD-65X85K / KD-55X85K / KD-50X85K / KD-43X85K / KM-85X85K / KM-75X85K / KM-65X85K / KM-55X85K / KM-50X85K / KM-43X85K)
  • Dòng X85AK: (KD-85X85AK)
  • Dòng X81K: (KD-43X81K)
  • Dòng X81DK: (KD-65X81DK / KD-55X81DK / KD-50X81DK / KD-43X81DK)
  • Dòng X80K: (KD-75X80K / KD-65X80K / KD-55X80K / KD-50X80K / KD-43X80K / KM-75X80K / KM-65X80K / KM-55X80K / KM-50X80K / KM-43X80K)
  • Dòng X80BK: (KD-75X80BK / KD-65X80BK / KD-55X80BK)
  • Dòng X80SK: (KD-75X80SK)
  • Dòng X75K: (KD-65X75K / KD-55X75K / KD-50X75K / KD-43X75K)
  • Dòng X75AK: (KD-65X75AK / KD-55X75AK)
  • Dòng X74K: (KD-65X74K / KD-55X74K / KD-50X74K / KD-43X74K)
  • Dòng W880K: (KD-43W880K)
  • Dòng W870K: (KD-43W870K)
  • Dòng W830K: (KD-32W830K)
  • Dòng W820K: (KD-32W820K)

  Các mẫu năm 2021 (xem bảng tương thích năm 2021)

  • Dòng A90J: (XR-83A90J / XR-65A90J / XR-55A90J / XRM-65A90J / XRM-55A90J)
  • Dòng A80J: (XR-77A80J / XR-65A80J / XR-55A80J / XRM-77A80J / XRM-65A80J / XRM-55A80J)
  • Dòng Z9J: (XR-85Z9J / XR-75Z9J / XRM-85Z9J / XRM-75Z9J)
  • Dòng X95J: (XR-85X95J / XR-75X95J / XR-65X95J / XRM-85X95J / XRM-75X95J / XRM-65X95J)
  • Dòng X90J: (XR-75X90J / XR-65X90J / XR-55X90J / XR-50X90J / XRM-75X90J / XRM-65X90J / XRM-55X90J / XRM-50X90J)
  • Dòng X90SJ: (XR-65X90SJ / XR-55X90SJ)
  • Dòng X86J: (KD-85X86J / KD-75X86J / KD-65X86J / KD-55X86J / KD-50X86J / KD-43X86J)
  • Dòng X85J: (KD-85X85J / KD-75X85J / KD-65X85J / KD-55X85J / KD-50X85J / KD-43X85J / KM-85X85J / KM-75X85J / KM-65X85J / KM-55X85J / KM-50X85J / KM-43X85J)
  • Dòng X85DJ: (KD-65X85DJ / KD-55X85DJ)
  • Dòng X81J: (KD-43X81J)
  • Dòng X80J: (KD-75X80J / KD-65X80J / KD-55X80J / KD-50X80J / KD-43X80J / KM-65X80J / KM-55X80J / KM-50X80J / KM-43X80J)
  • Dòng X80AJ: (KD-65X80AJ / KD-55X80AJ)
  • Dòng X75: (KD-50X75 / KD-43X75)
  • Dòng X75A: (KD-50X75A / KD-43X75A)
  • Dòng X74: (KD-50X74 / KD-43X74)
  • Dòng W830: (KD-32W830)
  • Dòng W820: (KD-32W820)

  Các mẫu năm 2020 (xem bảng tương thích năm 2020)

  • Dòng A9S: (KD-48A9S)
  • Dòng A8H: (KD-65A8H / KD-55A8H)
  • Dòng Z8H: (KD-85Z8H / KD-75Z8H)
  • Dòng X9507H: (KD-65X9507H / KD-55X9507H)
  • Dòng X9500H: (KD-75X9500H / KD-65X9500H / KD-55X9500H / KD-49X9500H)
  • Dòng X9077H: (KD-65X9077H / KD-55X9077H)
  • Dòng X9007H: (KD-75X9007H / KD-65X9007H / KD-55X9007H)
  • Dòng X9000H: (KD-85X9000H / KD-75X9000H / KD-65X9000H / KD-55X9000H / KM-85X9000H / KM-75X9000H / KM-65X9000H / KM-55X9000H)
  • Dòng X8500H: (KD-49X8500H / KD-43X8500H)
  • Dòng X8077H: (KD-75X8077H)
  • Dòng X8050H: (KD-75X8050H / KD-65X8050H / KD-55X8050H / KD-49X8050H / KD-43X8050H)
  • Dòng X8007H: (KD-85X8007H / KD-75X8007H / KD-65X8007H / KD-55X8007H / KD-49X8007H / KD-43X8007H)
  • Dòng X8000H: (KD-85X8000H / KD-75X8000H / KD-65X8000H / KD-55X8000H / KD-49X8000H / KD-43X8000H)
  • Dòng X7577H: (KD-65X7577H / KD-55X7577H)
  • Dòng X7500H: (KD-65X7500H / KD-55X7500H / KD-49X7500H / KD-43X7500H)
  • Dòng X7400H: (KD-65X7400H / KD-55X7400H / KD-49X7400H / KD-43X7400H)
  • Dòng W6603: (KDL-43W6603)
  • Dòng W6600: (KDL-43W6600)
  • Dòng W6103: (KDL-32W6103)
  • Dòng W6100: (KDL-32W6100)

  Các mẫu năm 2019 (xem bảng tương thích năm 2019)

  • Dòng A9G: (KD-77A9G / KD-65A9G / KD-55A9G)
  • Dòng Z9G: (KD-98Z9G / KD-85Z9G)
  • Dòng A8G (KD-65A8G / KD-55A8G)
  • Dòng X9507G: (KD-85X9507G/ KD-75X9507G / KD-65X9507G / KD-55X9507G)
  • Dòng X9500G: (KD-85X9500G / KD-75X9500G / KD-65X9500G / KD-55X9500G)
  • Dòng X9000G: (KD-49X9000G)
  • Dòng X8577G: (KD-65X8577G / KD-55X8577G)
  • Dòng X8507G: (KD-75X8507G / KD-65X8507G / KD-55X8507G)
  • Dòng X8500G: (KD-85X8500G / KD-75X8500G / KD-65X8500G / KD-55X8500G)
  • Dòng X8077G: (KD-65X8077G / KD-55X8077G)
  • Dòng X8000G: (KD-75X8000G/ KD-65X8000G / KD-55X8000G/ KD-49X8000G / KD-43X8000G)
  • Dòng X7077G: (KD-49X7077G)
  • Dòng X7007G: (KD-65X7007G / KD-55X7007G / KD-49X7007G / KD-43X7007G)
  • Dòng X7002G: (KD-55X7002G / KD-49X7002G / KD-43X7002G)
  • Dòng X7000G: (KD-65X7000G/ KD-55X7000G / KD-49X7000G / KD-43X7000G)
  • Dòng W800G: (KDL-49W800G / KDL-43W800G)
  • Dòng W672G: (KLV-50W672G / KLV-43W672G / KLV-32W672G)
  • Dòng W667G: (KDL-50W667G / KDL-43W667G)
  • Dòng W660G: (KDL-50W660G / KDL-43W660G / KDL-32W660G)
  • Dòng W622G: (KLV-32W622G)
  • Dòng W617G: (KDL-32W617G)
  • Dòng W610G: (KDL-32W610G)
  • Dòng R302G: (KLV-32R302G)
  • Dòng R252G: (KLV-40R252G)
  • Dòng R202G: (KLV-32R202G)

  Các mẫu năm 2018 (xem bảng tương thích năm 2018)

  • Dòng A9F: (KD-65A9F / KD-55A9F)
  • Dòng Z9F: (KD-75Z9F / KD-65Z9F)
  • Dòng A8F: (KD-65A8F / KD-55A8F)
  • Dòng X9000F: (KD-85X9000F / KD-75X9000F / KD-65X9000F / KD-55X9000F / KD-49X9000F)
  • Dòng X8577F: (KD-55X8577F)
  • Dòng X8500F: (KD-85X8500F / KD-75X8500F / KD-65X8500F / KD-55X8500F / KD-49X8500F / KD-43X8500F)
  • Dòng X8300F: (KD-70X8300F / KD-60X8300F)
  • Dòng X7800F: (KD-75X7800F)
  • Dòng X7500F: (KD-65X7500F / KD-55X7500F / KD-49X7500F / KD-43X7500F)
  • Dòng X7077F: (KD-55X7077F / KD-49X7077F)
  • Dòng X7007F: (KD-65X7007F / KD-55X7007F / KD-49X7007F / KD-43X7007F)
  • Dòng X7002F: (KD-55X7002F / KD-49X7002F / KD-43X7002F)
  • Dòng X7000F: (KD-65X7000F / KD-55X7000F / KD-49X7000F / KD-43X7000F)
  • Dòng W800F: (KDL-49W800F / KDL-43W800F)
  • Dòng W672F: (KLV-32W672F)
  • Dòng W667F: (KDL-50W667F / KDL-43W667F)
  • Dòng W662F: (KLV-50W662F / KLV-43W662F)
  • Dòng W660F: (KDL-50W660F / KDL-43W660F / KDL-32W660F)
  • Dòng W622F: (KLV-32W622F)
  • Dòng W617F: (KDL-32W617F)
  • Dòng W610F: (KDL-32W610F)
  • Dòng R422F: (KLV-32R422F)
  • Dòng R357F: (KDL-40R357F)
  • Dòng R352F: (KLV-40R352F)
  • Dòng R326F: (KLV-32R326F)
  • Dòng R324F: (KLV-32R324F)
  • Dòng R307F: (KDL-32R307F)
  • Dòng R302F: (KLV-32R302F)
  • Dòng R252F: (KLV-40R252F)
  • Dòng R202F: (KLV-32R202F)

  Các mẫu năm 2017 (xem bảng tương thích năm 2017)

  • Dòng A1: (KD-77A1 / KD-65A1 / KD-55A1)
  • Dòng X9500E: (KD-65X9500E / KD-55X9500E)
  • Dòng X9400E / X9300E: (KD-75X9400E / KD-65X9300E / KD-55X9300E)
  • Dòng X9001E: (FW-65X9001E / FW-55X9001E)
  • Dòng X9000E: (KD-75X9000E / KD-65X9000E / KD-55X9000E / KD-49X9000E)
  • Dòng X8501E: (FW-65X8501E / FW-55X8501E)
  • Dòng X8500E: (KD-75X8500E / KD-65X8500E / KD-55X8500E)
  • Dòng X8200E: (KD-55X8200E / KD-49X8200E / KD-43X8200E)
  • Dòng X8001E: (FW-55X8001E / FW-49X8001E)
  • Dòng X8000E: (KD-55X8000E / KD-49X8000E / KD-43X8000E)
  • Dòng X7500E: (KD-49X7500E / KD-43X7500E)
  • Dòng X7007E: (KD-65X7007E / KD-55X7007E / KD-49X7007E / KD-43X7007E)
  • Dòng X7002E: (KD-65X7002E / KD-55X7002E / KD-49X7002E / KD-43X7002E)
  • Dòng X7000E: (KD-65X7000E / KD-55X7000E / KD-49X7000E / KD-43X7000E)
  • Dòng X6700E: (KD-70X6700E / KD-60X6700E)
  • Dòng W772E: (KLV-49W772E / KLV-43W772E)
  • Dòng W757E: (KDL-49W757E / KDL-43W757E)
  • Dòng W750E: (KDL-49W750E / KDL-43W750E)
  • Dòng W672E: (KLV-49W672E / KLV-40W672E / KLV-32W672E)
  • Dòng W667E: (KDL-49W667E / KDL-40W667E)
  • Dòng W660E: (KDL-49W660E / KDL-40W660E / KDL-32W660E)
  • Dòng W622E: (KLV-32W622E)
  • Dòng W617E: (KDL-32W617E)
  • Dòng W610E: (KDL-32W610E)
  • Dòng R422E: (KLV-32R422E)
  • Dòng R352E: (KLV-40R352E)
  • Dòng R350E: (KDL-40R350E)
  • Dòng R326E: (KLV-32R326E)
  • Dòng R324E: (KDL-32R324E)
  • Dòng R302E: (KLV-32R302E)
  • Dòng R300E: (KDL-32R300E)

  Các mẫu năm 2016 (xem bảng tương thích năm 2016)

  • Dòng Z9D: (KD-100Z9D / KD-75Z9D / KD-65Z9D)
  • Dòng X9400D / X9300D: (KD-75X9400D / KD-65X9300D / KD-55X9300D)
  • Dòng X9350D: (KD-65X9350D / KD-55X9350D)
  • Dòng X8501D: (FW-65X8501D / FW-55X8501D)
  • Dòng X8500D: (KD-85X8500D / KD-75X8500D / KD-65X8500D / KD-55X8500D)
  • Dòng X8300D: (KD-49X8300D / KD-43X8300D)
  • Dòng X8000D: (KD-49X8000D / KD-43X8000D)
  • Dòng X7500D: (KD-65X7500D)
  • Dòng X7001D: (FW-55X7001D / FW-49X7001D)
  • Dòng X7000D: (KD-49X7000D / KD-55X7000D)
  • Dòng S8500D: (KD-55S8500D / KD-65S8500D)
  • Dòng S8000D: (KD-50S8000D)
  • Dòng W950D: (KDL-50W950D / KDL-43W950D)
  • Dòng W800D: (KDL-55W800D / KDL-50W800D / KDL-43W800D)
  • Dòng W757D: (KDL-49W757D / KDL-43W757D)
  • Dòng W752D: (KLV-49W752D / KLV-43W752D)
  • Dòng W750D: (KDL-49W750D / KDL-43W750D)
  • Dòng W657D: (KDL-48W657D / KDL-40W657D)
  • Dòng W652D: (KLV-48W652D / KLV-40W652D)
  • Dòng W650D: (KDL-55W650D / KDL-48W650D / KDL-40W650D)
  • Dòng W607D: (KDL-32W607D)
  • Dòng W602D: (KLV-32W602D)
  • Dòng W600D (KDL-32W600D)
  • Dòng W562D: (KLV-48W562D / KLV-40W562D / KLV-32W562D)
  • Dòng W512D: (KLV-32W512D)
  • Dòng R412D: (KLV-32R412D)
  • Dòng R352D: (KLV-40R352D)
  • Dòng R350D: (KDL-40R350D)
  • Dòng R302D: (KLV-32R302D)
  • Dòng R300D: (KDL-32R300D)
  • Dòng P413D: (KLV-24P413D)

  Các mẫu năm 2015 (xem bảng tương thích năm 2015)

  • Dòng X9400C / X9300C: (KD-75X9400C / KD-65X9300C / KD-55X9300C)
  • Dòng X9100C / X9000C: (KD-75X9100C / KD-65X9000C / KD-55X9000C)
  • Dòng X8500C: (KD-75X8500C / KD-65X8500C / KD-55X8500C / KD-49X8500C / KD-43X8500C)
  • Dòng X8300C: (KD-49X8300C / KD-43X8300C)
  • Dòng X8000C: (KD-55X8000C / KD-49X8000C)
  • Dòng S8500C: (KD-65S8500C / KD-55S8500C)
  • Dòng W950: (KDL-50W950C / KDL-43W950C)
  • Dòng W850C: (KDL-75W850C / KDL-65W850C)
  • Dòng W800C: (KDL-55W800C / KDL-50W800C / KDL-43W800C)
  • Dòng R562C: (KLV-48R562C / KLV-40R562C / KLV-32R562C)
  • Dòng R560C: (KDL-48R560C / KDL-40R560C)
  • Dòng R558C: (KDL-48R558C / KDL-40R558C)
  • Dòng R552C: (KLV-48R552C / KLV-40R552C)
  • Dòng R550C: (KDL-48R550C / KDL-40R550C)
  • Dòng R512C: (KLV-32R512C)
  • Dòng R502C: (KLV-32R502C)
  • Dòng R500C: (KDL-32R500C)
  • Dòng R412C: (KLV-32R412C)
  • Dòng R410C: (KDL-32R410C)
  • Dòng R408C: (KDL-32R408C)
  • Dòng R356D: (KLV-40R356D)
  • Dòng R354D: (KDL-40R354D)
  • Dòng R352C: (KLV-40R352C)
  • Dòng R350C: (KDL-40R350C)
  • Dòng R326D: (KLV-32R326D)
  • Dòng R324D: (KDL-32R324D)
  • Dòng R306C: (KLV-32R306C)
  • Dòng R304C: (KDL-32R304C)
  • Dòng R302C: (KLV-32R302C)
  • Dòng R300C: (KDL-32R300C)
  • Dòng P422C: (KLV-24P422C / KLV-22P422C)
  • Dòng P412C: (KLV-24P412C)
  • Dòng P402C: (KLV-22P402C)