ID bài viết : 00264090 / Sửa lần cuối : 26/04/2022In

Phụ đề lưu trên thiết bị USB không được hiển thị trong danh sách phụ đề của Media Player.

    Nếu Media Player không hiển thị một số phụ đề lưu trên thiết bị USB được kết nối với Tivi, hãy kiểm tra như sau:

    1. Đảm bảo rằng các tập tin phụ đề nằm trong cùng một thư mục với nội dung.
    2. Nếu đuôi của phụ đề (*.ssa/ *.ass/ *.srt) có các ký tự viết hoa, hãy đổi chúng thành chữ thường.