ID bài viết : 00225366 / Sửa lần cuối : 11/07/2022In

Thử thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  Thử thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  CẢNH BÁO! Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh, bao gồm kênh, thông tin tài khoản (chẳng hạn như tài khoản Google™), dữ liệu hệ thống và ứng dụng, ứng dụng đã tải xuống, cài đặt mạng có dây và Wi-Fi, cài đặt khóa trẻ em và dữ liệu của thiết bị máy ảnh. Tivi sẽ trở về trạng thái như lúc mua.

  Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu từ màn hình Cài đặt

  1. Bật Tivi.
  2. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống)→ About (Thông tin) → Reset (Thiết lập lại).
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) → Reset (Thiết lập lại).
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) → About (Thông tin) → Reset (Thiết lập lại), Factory reset (Khôi phục cài đặt gốc) hoặc Factory data reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu).
   • Chọn Storage & Reset (Lưu trữ & Thiết lập lại).
  4. Chọn Factory data reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu) hoặc Reset (Thiết lập lại).
  5. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Erase Everything (Xóa tất cả) → Yes (Có).
   • Chọn Erase Everything (Xóa tất cả).
   • Chọn Yes (Có).

  Lưu ý:

  • Nếu bạn đã đặt mã PIN trên Tivi của bạn, bạn sẽ được nhắc nhập mã đó.
  • Quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể mất vài phút. Vui lòng chờ cho đến khi bạn nhận được thông báo rằng quá trình này đã hoàn tất.
  • Sau khi quá trình khôi phục cài đặt gốc hoàn tất thành công, Tivi sẽ tiếp tục chuyển sang tiện ích Thiết lập ban đầu.

  Nếu màn hình Settings (Cài đặt) không thể hiển thị

  Nếu màn hình Setting (Cài đặt) không thể hiển thị với các bước trên, hãy thử các bước sau đây tùy thuộc vào loại hoặc mẫu Tivi của bạn:

  Lưu ý:

  Google TV

  Android TV (Đối với các dòng X74H_X75H, X7 và W8)

  Android TV (Đối với các dòng sản phẩm khác)

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, tôi muốn liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ của Sony


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤