ID bài viết : 00134347 / Sửa lần cuối : 07/09/2023In

Không thể phát từ thiết bị di động hoặc máy tính lên Tivi.

  Nếu không phát hiện Tivi dưới dạng đích truyền hoặc kết nối không thành công sau khi chọn Tivi trên thiết bị bằng Chromecast built-in (Chromecast tích hợp), hãy tham khảo phần sau đây.

  Trước khi bắt đầu

  Khắc phục sự cố

  1. Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn được kết nối với cùng một mạng tại nhà.
  2. Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn có các cài đặt thời gian chính xác.
   Lưu ý: Để cài đặt ngày giờ cho Tivi, tham khảo bài viết Cách điều chỉnh ngày và giờ trên Tivi.
  3. Đảm bảo Chromecast built-in (Chromecast tích hợp) hoặc ứng dụng Google Cast Receiver không bị tắt.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Apps (Ứng dụng) → See all apps (Xem tất cả ứng dụng) → Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) → Chromecast built-in (Chromecast tích hợp) hoặc Google Cast ReceiverEnable (Bật). (Android™ 9 trở lên)
    • Chọn Apps (Ứng dụng) → Chromecast built-in (Chromecast tích hợp) hoặc Google Cast ReceiverEnable (Bật). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  4. Xóa dữ liệu trên ứng dụng chức năng Cast, Android System WebViewChromecast built-in (Chromecast tích hợp).
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn: Lưu ý:
    • Chọn Apps (Ứng dụng) → See all apps (Xem tất cả ứng dụng) → Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) →ứng dụng chức năng CastClear data (Xóa dữ liệu) → OK. (Android 9 trở lên)
    • Chọn Apps (Ứng dụng) → ứng dụng chức năng CastClear data (Xóa dữ liệu) → OK. (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
    • Thực hiện tương tự đối với Android System WebView và Chromecast built-in (Chromecast tích hợp).
    • Để biết về ứng dụng Chức năng Cast, hãy tham khảo trang web Chromecast tích hợp - Ứng dụng.
  5. Thiết lập lại Tivi.
   Lưu ý: Để biết cách thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo bài viết Làm thế nào để khởi động lại (thiết lập lại) Google TV hoặc Android TV™?
  6. Khởi động lại thiết bị.
   Lưu ý: Đối với thiết bị di động, hãy tạm thời tắt thiết bị di động và đợi khoảng một phút trước khi bật lại.
  7. Cập nhật phần mềm mới nhất cho Tivi.
   Lưu ý: Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm
  8. Gỡ cài đặt các bản cập nhật cho Android System WebView và ứng dụng Chromecast built-in (Chromecast tích hợp).
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Apps (Ứng dụng) → See all apps (Xem tất cả ứng dụng) → Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống).
    • Chọn Ứng dụng.
   3. Chọn Android System WebViewChromecast built-in (Chromecast tích hợp), sau đó kiểm tra xem Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) có hiển thị không.
    • Nếu Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) không được hiển thị, hãy chuyển sang bước 9.
    • Nếu Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) hiển thị, chọn Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) và OK.
   4. Sau khi gỡ cài đặt bản cập nhật, thiết lập lại Tivi.
  9. Cài đặt các ứng dụng mới nhất dành cho Android System WebViewChromecast built-in (Chromecast tích hợp) từ Google Play Store (Cửa hàng Google Play).
   Lưu ý: Để cài đặt thủ công, hãy tham khảo phần sau đây:
   1. Mở Google Play Store (Cửa hàng Google Play). Các bước sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Quick setting (Cài đặt nhanh) → Settings (Cài đặt) → Apps (Ứng dụng) → See all apps (Xem tất cả ứng dụng) → Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) → Google Play Store (Cửa hàng Google Play).
    • Chọn Apps (Ứng dụng) → Google Play Store (Cửa hàng Google Play).
   2. Tham khảo hướng dẫn trên trang web Cách cập nhật Cửa hàng Play và ứng dụng trên Android - Trợ giúp Google Play.
  10. Khởi động lại bộ định tuyến không dây. (Rút phích cắm bộ định tuyến, đợi khoảng 1 phút rồi cắm lại.)