ID bài viết : 00175993 / Sửa lần cuối : 24/04/2022In

Sau khi bật Tivi, màn hình sẽ biến mất ngay lập tức và nguồn bật lại.

  Nếu Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh) ở trạng thái On (Bật) và bạn rút phích cắm rồi cắm lại dây nguồn (dây dẫn chính) sau đó bật Tivi, nguồn sẽ chuyển sang chế độ chờ trong khoảng 10 phút để thực hiện căn chỉnh màn hình.
  Sau khi căn chỉnh màn hình xong, nguồn lại bật lên và màn hình Tivi được hiển thị.

  Có thể tránh tình trạng này bằng cách đặt Picture reset mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) thành Off (Tắt).

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).
   Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống) — Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh). (Android™ 10.0)
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh). (Android 9)
   • Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  3. Chọn Off (Tắt).