ID bài viết : 00232652 / Sửa lần cuối : 31/01/2024In

Vị trí nút nguồn của các mẫu BRAVIA TV (từ mẫu năm 2018)

  Tìm nút Nguồn nút nguồn theo mẫu Tivi bạn có.

  Để biết vị trí nút Nguồn của các mẫu BRAVIA TV từ năm 2014 đến năm 2017, hãy kiểm tra ở đây.

  Các mẫu năm 2023:

  XR-55A95L / XR-65A95L / XR-77A95L / XRM-55A95L / XRM-65A95L / XRM-77A95L

  XR-55A80L / XR-65A80L / XRM-55A80L / XRM-65A80L

  XR-65X95L / XR-75X95L / XR-85X95L / XRM-65X95L / XRM-75X95L / XRM-85X95L

  XR-55X90L / XR-65X90L / XR-75X90L / XR-85X90L / XRM-55X90L / XRM-65X90L / XRM-75X90L / XRM-85X90L

  KD-55X85L / KD-65X85L / KD-75X85L / KM-55X85L / KM-65X85L / KM-75X85L

  KD-43X80L / KD-50X80L / KD-55X80L / KD-65X80L / KD-75X80L / KD-85X80L / KM-43X80L / KM-50X80L / KM-55X80L / KM-65X80L / KM-75X80L / KM-85X80L

  KD-43X64L / KD-50X64L / KD-43X70L / KD-50X70L / KD-43X75L / KD-50X75L

  KD-32W830L

  Các mẫu năm 2022:

  XR-55A95K / XR-65A95K / XRM-55A95K / XRM-65A95K

  XR-42A90K / XR-48A90K / XRM-48A90K

  XR-55A80K / XR-65A80K / XR-77A80K / XRM-55A80K / XRM-65A80K / XRM-77A80K

  XR-65X95K / XR-75X95K / XR-85X95K / XRM-65X95K / XRM-75X95K / XRM-85X95K

  XR-55X90K / XR-65X90K / XR-75X90K / XR-85X90K / XRM-55X90K / XRM-65X90K / XRM-75X90K / XRM-85X90K

  KD-43X85K / KD-50X85K / KD-55X85K / KD-65X85K / KD-75X85K / KD-85X85K / KM-43X85K / KM-50X85K / KM-55X85K / KM-65X85K / KM-75X85K / KM-85X85K

  KD-43X80K / KD-50X80K / KD-55X80K / KD-65X80K / KD-75X80K / KD-85X80K / KM-43X80K / KM-50X80K / KM-55X80K / KM-65X80K / KM-75X80K

  KD-43X74K / KD-50X74K / KD-55X74K / KD-65X74K / KD-43X75K / KD-50X75K / KD-55X75K / KD-65X75K

  KD-32W820K / KD-32W830K / KD-43W870K / KD-43W880K

  Các mẫu năm 2021:

  KD-50X75 / KD-50X75A / KD-50X74 / KD-43X75 / KD-43X75A / KD-43X74 / KD-43X73

  KD-75X80J / KD-65X80J / KD-55X80J / KD-50X80J / KD-43X80J / KD-85X85J / KD-85X85BJ / KD-75X85J / KD-65X85J / KD-55X85J / KD-50X85J / KD-43X85J

  XR-75X90J / XR-65X90J / XR-55X90J / XR-50X90J

  XR-85X95J / XR-75X95J / XR-65X95J

  XR-77A80J / XR-65A80J / XR-55A80J

  XR-83A9xJ / XR-65A9xJ / XR-55A9xJ

  XR-85Z9J / XR-75Z9J

  Các mẫu năm 2020:

  KD-43X80xxH / KD-49X80xxH

  KD-55X80xxH / KD-65X80xxH / KD-75X80xxH / KD-85X80xxH

  KD-43X85xxH / KD-49X85xxH

  KD-55X90xxH / KD-65X90xxH / KD-75X9000H / KD-85X9000H

  KD-49X9500H

  KD-55X9500H / KD-65X9500H / KD-65X9500H

  KD-55A8H / KD-65A8H

  KD-75Z8H / KD-85Z8H

  Các mẫu năm 2019:

  KDL- 43W660G / KDL- 50W660G

  KD-43X7000G / KD-49X7000G / KD-55X7000G

  KD-65X7000G

  KDL-43W800G / KDL-49W800G

  KD-43X8000G / KD-49X8000G / KD-55X8000G

  KD-65X8000G / KD-75X8000G

  KD-43X8500G / KD-49X8500G

  KD-55X8500G / KD-65X8500G / KD-75X8500G

  KD-55A8G / KD-65A8G

  KD-55A9G / KD-65A9G / KD-77A9G

  Các mẫu năm 2018:

  KDL-43W660F / KDL-50W660F

  KDL-43W800F / KDL-49W800F

  KD-43X7000F / KD-49X7000F / KD-55X7000F / KD-65X7000F

  KD-43X7500F / KD-49X7500F / KD-55X7500F / KD-65X7500F

  KD-49X8500F

  KD-55X8500F / KD-65X8500F / KD-75X8500F

  KD-55X9000F / KD-65X9000F / KD-85X9000F

  KD-55A8F / KD-65A8F

  KD-55A9F / KD-65A9F