ID bài viết : 00203222 / Sửa lần cuối : 19/07/2022In

Cách kết nối Android TV™ hoặc Google TV™ với mạng ẩn

  Làm theo các bước bên dưới để kết nối Tivi của bạn với mạng 2,4 GHz hoặc 5 GHz ẩn.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Network & Internet (Mạng & Internet) → Add new network (Thêm mạng mới). (Android 9.0 trở lên)
   • Network (Mạng) → Network Setup (Thiết lập mạng) → Expert (Chuyên gia) → Manual entry (Nhập thủ công). (Android 7.0 và Android 8.0)
   • Network (Mạng) → Network Setup (Thiết lập mạng) → Expert (Chuyên gia) → Wi-FiManual entry (Nhập thủ công). (Android 6.0 hoặc cũ hơn)
  3. Nhập tên của Mạng Wi-Fi.
   Lưu ý: Đảm bảo nhập chính xác SSID. Ví dụ: SonyLabUS5GHz
  4. Chọn Type of security (Kiểu bảo mật).
  5. Nhập mật khẩu mạng.