ID bài viết : 00140107 / Sửa lần cuối : 13/03/2022In

Cách dò kênh hoặc dò lại kênh trên Tivi LCD của Sony

  QUAN TRỌNG:

  Hướng trên điều khiển từ xa Hướng trên điều khiển từ xa
  Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để điều hướng xung quanh menu Tivi. Chọn các tùy chọn bằng cách nhấn nút "dấu cộng". Đây là nút tròn ở giữa vùng Menu hình tròn của điều khiển từ xa.

  Dò kênh analog

  1. Nhấn nút [MENU] hoặc nút [HOME] trên bộ điều khiển từ xa.

  2. Chọn một trong các tùy chọn dưới đây phù hợp nhất với cấu trúc menu tìm thấy trên Tivi của bạn:

   Tùy chọn A
   Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt) → Analogue Setup (Thiết lập analog) → Analogue Auto Tuning (Tự động dò kênh analog).

   Tùy chọn B
   Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để chọn Settings (Cài đặt) → System Settings (Cài đặt hệ thống) hoặc Set-up (Thiết lập) → Channel set-up (Thiết lập kênh) → Analogue Setup (Thiết lập analog) → Analogue Auto Tuning (Tự động dò kênh analog).

  3. Khi được hỏi “Do you want to start Auto Tuning?” (Bạn có muốn khởi động chế độ Tự động dò kênh không?), hãy chọn Yes (Có).

  Bây giờ Tivi sẽ bắt đầu dò kênh. Thông báo xác nhận sẽ xuất hiện sau khi hoàn tất.

  Dò kênh kỹ thuật số

  1. Nhấn nút [MENU] hoặc nút [HOME] trên bộ điều khiển từ xa.

  2. Chọn một trong các tùy chọn dưới đây phù hợp nhất với cấu trúc menu tìm thấy trên Tivi của bạn:

   Tùy chọn A
   Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt) → Digital set-up (Thiết lập kỹ thuật số) → Digital Auto Tuning (Tự động dò kênh kỹ thuật số).

   Tùy chọn B
   Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để chọn Settings (Cài đặt) → System Settings (Cài đặt hệ thống) hoặc Set-up (Thiết lập) → Channel set-up (Thiết lập kênh) → Digital set-up (Thiết lập kỹ thuật số) → Digital Auto Tuning (Tự động dò kênh kỹ thuật số).

  3. Khi được hỏi Do you want to start Auto Tuning? (Bạn có muốn khởi động chế độ Tự động dò kênh không?), hãy chọn Yes (Đồng ý) hoặc OK.

  4. Hãy chọn giữa Antenna (Ăng-ten) hoặc Cable (Cáp).
   Khi chọn Antenna (Ăng-ten), chế độ tự động dò kênh cho Ăng-ten sẽ bắt đầu tại thời điểm này.

  5. Nếu bạn chọn Cable (Cáp) ở bước trước, lúc này menu cho Dò kênh cáp sẽ xuất hiện.
   Bạn có thể chọn đặt Scan Type (Kiểu quét), Frequency (Tần số) hoặc Network ID (ID mạng) theo cách thủ công theo các thông số mạng cụ thể, nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ truyền hình.

   Nếu chưa nhận được, bạn nên sử dụng các cài đặt mặc định:

   Scan type (Kiểu quét): Quick scan (Quét nhanh)
   Frequency (Tần số): Auto (Tự động)
   Network ID (ID mạng): Auto (Tự động)
   Operator (Nhà vận hành): Chọn tên của nhà cung cấp dịch vụ truyền hình từ danh sách

   Nếu quét kênh không tìm thấy kênh bất kỳ hoặc tất cả các kênh, bạn có thể thử thay đổi cài đặt Scan Type (Kiểu quét) thành Full scan (Quét toàn bộ).
   QUAN TRỌNG: Có thể mất 1 giờ hoặc lâu hơn khi bạn chọn Quét toàn bộ để dò kênh Tivi.

   LƯU Ý: Nếu bạn gặp sự cố với quy trình dò kênh Cáp, hãy kiểm tra với nhà cung cấp vì họ có thể sử dụng cài đặt khác.

  6. Tiếp tục chọn Start (Bắt đầu).

  Bây giờ Tivi sẽ bắt đầu dò kênh. Thông báo xác nhận sẽ xuất hiện sau khi hoàn tất.