ID bài viết : 00069221 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Có thể kết nối BRAVIA Smart Stick với bất kỳ TV nào phải không?

  Kết nối  BRAVIA Smart Stick với bất kỳ TV nào.


  BRAVIA® Smart Stick với Google TV™ chỉ được hỗ trợ để sử dụng với một số TV Sony®.

  Bên dưới là danh sách TV được hỗ trợ:

  • Dòng TV BRAVIA R 2013 
   • KDL-70R550A
   • KDL-60R550A
   • KDL-50R550A
   • KDL-70R520A
   • KDL-60R520A
   • KDL-50R450A
   • KDL-40R450A
   • KDL-32R400A
   • KDL-46R453A
  • Dòng TV BRAVIA S 2013
   • KDL-65S990A
  • Dòng TV BRAVIA W 2013
   • KDL-65W850A
   • KDL-55W900A
   • KDL-55W802A
   • KDL-47W802A
   • KDL-32W650A
  • Dòng TVBRAVIA W 2013
   • XBR-55X900A
   • XBR-65X850A
   • XBR-55X850A
  • LƯU Ý: Theo như hình ảnh dưới đây bạn có thể tìm thấy tên hàng loạt bằng cách nhìn vào số dòng máy.

  • Series in Model