ID bài viết : 00197356 / Sửa lần cuối : 03/06/2019In

Trạng thái Dịch vụ mạng / Ứng dụng (Netflix, Amazon Video, YouTube, Spotify)

    Các dịch vụ có thể không có sẵn (chẳng hạn như không thể xem video hoặc đăng nhập) do nhà cung cấp dịch vụ mạng bảo trì hệ thống. Trong trường hợp đó, hãy tham khảo thông tin được cung cấp trong các liên kết dưới dây và đợi một lát trước khi kết nối lại.