ID bài viết : S500058881 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Cách xử lý khi các chức năng tự chẩn đoán được kích hoạt?

Cách xử lý khi các chức năng tự chẩn đoán được kích hoạt.

    Khi chỉ báo /support/attachments/342526/342526_power.PNG (standby) nhấp nháy màu đỏ, điều đó có nghĩa là chức năng tự chuẩn đoán được kích hoạt và người sử dụng nên:
    1. Đếm bao nhiêu chỉ báo nhấp nháy /support/attachments/342526/342526_power.PNG (standby) giữa mỗi lần.
      - Ví dụ, chỉ số nhấp nháy ba lần, sau đó có một lần thứ hai phá vỡ tiếp theo là ba lần nhấp nháy khác hoặc nhiều hơn.
    2. Nhấn /support/attachments/342526/342526_power.PNG ở bên phải của TV để tắt nó đi, rút dây điện AC, và thông báo cho Bảo hành hoặc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Sony về chỉ số nhấp nháy (số lần nhấp nháy).