ID bài viết : S500059188 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các định dạng hỗ trợ HDMI-PC là gì?

Các định dạng hỗ trợ HDMI-PC.

    Các định dạng hỗ trợ  HDMI-PC đề cập đến trong phần chỉ dẫn truyền dẫn sử dụng.

     

    Khi bạn kết nối các máy tính cá nhân đến HDMI 1, 2, 3 và 4, TV có thể chỉ hiển thị các tín hiệu được liệt kê ở trên nó trong biểu đồ. Lưu ý: Đối với chất lượng tốt nhất, đó là khuyến cáo sử dụng tín hiệu tần số dọc với 60 Hz.

    /support/attachments/377717/list.jpg