ID bài viết : 00194129 / Sửa lần cuối : 21/06/2021

Cách kiểm tra tên mẫu máy, số sê-ri và phiên bản phần mềm hệ thống cho BRAVIA TV

  Bạn có thể tìm thấy tên mẫu máy, số sê-ri và phiên bản phần mềm hệ thống của Tivi bằng ba cách sau.

  Phương pháp để kiểm tra hình dán sản phẩm và cài đặt người dùng khác nhau tùy theo mẫu máy. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau.

  Trên hình dán sản phẩm

  Tên mẫu máy thường được tìm thấy trên hình dán nằm ở phía sau Tivi hoặc được khắc ở mặt trước của Tivi. Xin lưu ý rằng mẫu máy và số sê-ri khác nhau:

  Hình ảnh hình dán sản phẩm

  1. Tên mẫu máy
  2. Số sê-ri

  Trong cài đặt người dùng của Tivi

  Phương pháp kiểm tra thông tin chẳng hạn như tên mẫu máy khác nhau tùy theo phiên bản phần mềm cho mẫu Android TV™ của Sony và năm phát hành đối với các Tivi khác không phải Android TV. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau.

  Tùy chọn A - Android TV của Sony:

  1. Nhấn nút HELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa.
   LƯU Ý: Nếu điều khiển từ xa của bạn không có nút HELP, hãy tham khảo LƯU Ý dưới bước 2.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System information (Thông tin hệ thống) trong danh mục Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) hoặc Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống).
   • Chọn Contact & Support (Liên hệ & Hỗ trợ).

   Màn hình thay đổi tùy theo mẫu Tivi. Sau đây là các ví dụ.
   Thông tin hệ thống trong các mục menu
   Màn hình Thông tin hệ thống

  LƯU Ý: Quy trình sau đây cũng được áp dụng.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Apps (Ứng dụng) — Help (Trợ giúp) — System information (Thông tin hệ thống) trong danh mục Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) hoặc Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống).
   • Chọn Help (Trợ giúp) — System information (Thông tin hệ thống) trong danh mục Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống).
   • Chọn Settings (Cài đặt) — BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) — Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) — Contact & Support (Liên hệ & Hỗ trợ).

  Tùy chọn B - Đối với các Tivi khác không phải Android TV:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống) hoặc Product Support (Hỗ trợ sản phẩm).
  4. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) hoặc System Information (Thông tin hệ thống).
  5. Đối với các mẫu Tivi phát hành sau năm 2015:
   Chọn Product Information (Thông tin sản phẩm).

  LƯU Ý: 

  • Đối với các mẫu máy phát hành năm 2014:
   HOME — Help(?) (Trợ giúp) — Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) — System Information (Thông tin hệ thống)
  • Các bước có thể khác nhau tùy theo mẫu máy và phiên bản phần mềm.

  Màn hình thay đổi tùy theo mẫu Tivi. Sau đây là các ví dụ.
  Thông tin sản phẩm và thông tin hệ thống