ID bài viết : 00203943 / Sửa lần cuối : 28/02/2023In

Dải động Dolby là gì? Cách thiết lập ra sao?

  Dolby Dynamic Range là một cài đặt cho phép bạn chọn một trong hai tùy chọn sau đây:

  • Standard (Tiêu chuẩn): Cài đặt tái tạo trung thực mức âm lượng gốc đã đặt trước cho nội dung có liên quan. Chế độ này sử dụng dải động rộng nhất (chênh lệch giữa mức âm thanh nhỏ nhất và mức âm thanh lớn nhất). Do tín hiệu được trực tiếp phát lại nên tín hiệu âm thanh nhỏ sẽ tiếp tục ở mức nhỏ và tín hiệu âm thanh lớn sẽ tiếp tục ở mức lớn.
  • Compressed (Nén): Cài đặt điều chỉnh và tái tạo chênh lệch mức âm lượng với nội dung khác. Chế độ này nén mức chênh lệch âm lượng và tăng âm lượng tổng thể. Âm thanh dễ nghe hơn, bất kể dải động của nguồn âm thanh là gì.

  Lưu ý: Cài đặt này ảnh hưởng đến các nguồn âm thanh Dolby Digital, Dolby Digital Plus và Dolby AC-4.

  Bạn có thể thiết lập Dolby Dynamic Range theo quy trình sau đây.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Sound (Âm thanh) → Volume level (Mức âm lượng) → Dolby Dynamic Range (Dải động Dolby) → Standard (Tiêu chuẩn) hoặc Compressed (Nén).
   • Chọn Sound (Âm thanh) → Sound (Âm thanh) → Advanced settings (Cài đặt nâng cao) → Input related (Ngõ vào liên quan) → Dolby Dynamic Range (Dải động Dolby) → Standard (Tiêu chuẩn) hoặc Compressed (Nén).