ID bài viết : 00194494 / Sửa lần cuối : 08/08/2018

Cách kết nối với Tivi bằng thiết bị di động Android có tính năng Wi-Fi Direct

  Các bước và những hình ảnh sau đây có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị di động Android đang được sử dụng. Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị Android để biết thông tin dành cho mẫu máy cụ thể.

  1. Sử dụng thiết bị di động Android, chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Wi-Fi.

    
  3. Chọn SSID do BRAVIA TV cung cấp.

    
  4. Nhập mã WPA do BRAVIA TV cung cấp và nhấn Connect (Kết nối).

   Thiết bị di động Android của bạn lúc này đã được kết nối với BRAVIA TV.
    
  5. Gửi nội dung đến Tivi. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau đây:
   Cách truyền hình ảnh, video và nhạc từ thiết bị di động Xperia lên Tivi