ID bài viết : 00074580 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct trên các mẫu Tivi 2013 và 2014

  Để thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct, hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Bật cài đặtBuilt-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) trên Tivi.

   1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
    LƯU Ý: Hình ảnh dưới đây là ví dụ về mẫu Tivi 2014.

    Ảnh

   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống) hoặc Network (Mạng).

    LƯU Ý: Nếu Tivi hiển thị Network (Mạng), đi đến bước 6.

   4. Chọn Setup (Thiết lập).
   5. Chọn Wi-Fi Setup (Thiết lập Wi-Fi).
   6. Chọn Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) hoặc Built-in Wireless LAN (WLAN cài sẵn).

    Ảnh

   7. Chọn ON (BẬT).
     
  2. Bật cài đặt Wi-Fi Direct trên Tivi.

   1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống) hoặc Network (Mạng).

    LƯU Ý: Nếu Tivi hiển thị Network (Mạng), đi đến bước 6.

   4. Chọn Setup (Thiết lập).
   5. Chọn Wi-Fi Setup (Thiết lập Wi-Fi).
   6. Chọn Wi-Fi Direct.

    Ảnh

   7. Chọn ON (BẬT).
     
  3. Hiển thị khóa WPA của Tivi.

   1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống) hoặc Network (Mạng).

    LƯU Ý: Nếu Tivi hiển thị Network (Mạng), đi đến bước 6.

   4. Chọn Setup (Thiết lập).
   5. Chọn Wi-Fi Setup (Thiết lập Wi-Fi).
   6. Chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct).

    Ảnh

   7. Nhấn nút Options (Tùy chọn).

    Ảnh

   8. Chọn Manual (Thủ công).

    Ảnh

   9. Chọn Other Method (Phương pháp khác).

    Ảnh

    LƯU Ý: Mã SSID và mã WPA sẽ hiển thị trên màn hình Tivi.

    Ảnh

   10. Trong mục cài đặt Wi-Fi của thiết bị Wi-Fi Direct, chọn mã SSID của Tivi và nhập mã WPA hiển thị trên màn hình Tivi là mật khẩu.

   LƯU Ý: