ID bài viết : 00057271 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Các thiết bị tương thích với "TV SideView".

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Điện thoại Thông minh:

Hệ điều hành Android 2.2 hoặc cao hơn, ngoại trừ Android 3.x

iOS 5.0 hoặc cao hơn


Máy tính bảng Tablet:

Hệ điều hành Android 3.2 hoặc cao hơn

iOS 5.0 hoặc cao hơn


Vui lòng vào trang website sau để xem các thiết bị tương thích với "TV SideView".

http://rd1.sony.net/lifestyle/view/device/