ID bài viết : 00225324 / Sửa lần cuối : 09/09/2019

Áp dụng giải pháp dưới đây:

  Đối với Android TV

  1. Kết nối tai nghe của bạn với ngõ cắm tai nghe trên Tivi
  2. Nhấn nút Home
  3. Chọn Settings (Cài đặt)
  4. Chọn Sound (Âm thanh)
  5. Chọn Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh)
  6. Chọn Headphone (Tai nghe) và xác nhận bằng cách nhấn OK

  Đối với các Tivi khác của Sony

  1. Kết nối tai nghe của bạn với ngõ cắm tai nghe trên Tivi
  2. Nhấn nút Home
  3. Chọn Settings (Cài đặt)
  4. Chọn Preferences (Tùy chọn).
  5. Chọn Setup (Thiết lập)
  6. Chọn AV Setup (Thiết lập AV)
  7. Chọn Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh)
  8. Chọn Headphone (Tai nghe) và xác nhận bằng cách nhấn OK

  Sự cố có được khắc phục không?

  Không, chuyển đến bước tiếp theo

   

   

  Quay lại Menu chính