ID bài viết : 00225324 / Sửa lần cuối : 14/04/2020

Áp dụng giải pháp dưới đây:

  Áp dụng giải pháp dưới đây:

  Đối với Android TV

  Đối với các Tivi khác của Sony

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤