ID bài viết : 00243109 / Sửa lần cuối : 15/03/2020

Có thể tắt hiển thị Banner Thông tin không?

  LƯU Ý:

  • Giải pháp này áp dụng cho BRAVIA TV hơn là cho Android TV™.
  • Banner Thông tin sẽ xuất hiện hoặc biến mất tùy theo mỗi lần bạn nhấn nút DISPLAY (HIỂN THỊ) hoặc  Info (Thông tin). Nếu bạn để Banner Thông tin hiển thị trên màn hình thì Banner sẽ chỉ duy trì hiển thị trong 30 giây, sau đó tự động biến mất.
  • Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để biết cách thay đổi các cài đặt cho Banner Thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  Các mẫu Tivi sau đây có tùy chọn cho phép ẩn Info Banner (Banner Thông tin).

  • Các mẫu năm 2020: Dòng X700_X70
  • Các mẫu năm 2019: Dòng W61G_WG66_W66G, XG70_X70G
  • Các mẫu năm 2018: Dòng XF70_X70F_X73F, WF66_W66F, W61F_W66F
  • Các mẫu năm 2017: Dòng WE75_W75E, XE70_X70E_X72E, WE61_W61E_WE66_W66E
  • Các mẫu năm 2016: Dòng WD60_W60D_WD65_W65D, WD75_W75D
  • Các mẫu năm 2014: Tất cả
  • Các mẫu năm 2013: Tất cả

  LƯU Ý:

  • Ngoại lệ dành cho Philippines: Đối với các mẫu Tivi ra mắt từ năm 2016 đến nay, tùy chọn này sẽ có trong bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Vui lòng cập nhật sau khi bản cập nhật phần mềm được phát hành. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm.
  • Các mẫu Tivi năm 2015 không có tùy chọn này.

  Làm theo các bước sau đây để ẩn Info Banner (Banner Thông tin):

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Setup (Thiết lập).
   (Đối với các mẫu Tivi năm 2013 và 2014, vui lòng bỏ qua bước này.)
  5. Chọn Info Banner (Banner Thông tin).
  6. Chọn Off (Tắt) hoặc Hidden (Ẩn) (các tùy chọn khác là On (Bật), Large (Lớn) hoặc Small (Nhỏ)).