ID bài viết : 00226605 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Làm thế nào để kiểm tra chất lượng hình ảnh và âm thanh của Tivi?

  Nếu bạn cảm thấy hình ảnh/âm thanh phát ra từ tivi không ổn thì có một cách dễ dàng để xác nhận xem liệu có sự cố hay không.

  Thực hiện kiểm tra hình ảnh và âm thanh

  Thực hiện các bước sau đây để kiểm tra hình ảnh và âm thanh.

  1. Nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.
   LƯU Ý: Bạn cũng có thể hiển thị màn hình Help (Trợ giúp) bằng cách nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   HOME ->  Apps (Ứng dụng) -> Help (Trợ giúp) (Đối với Android™ 7.0 hoặc cũ hơn: HOME ->  Help (Trợ giúp))
  2. Chọn Problem diagnosis (Chẩn đoán lỗi) trong Top support solutions (Giải pháp hỗ trợ hàng đầu).
   LƯU Ý: Nếu Problem diagnosis (Chẩn đoán sự cố) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  3. Chọn Picture/Sound symptoms (Các dấu hiệu hình ảnh/âm thanh).
  4. Chọn Start (Bắt đầu) để thực hiện kiểm tra hình ảnh và âm thanh.
  5. Hình ảnh và âm thanh mẫu sẽ được phát ra.
   Kiểm tra xem hình ảnh và âm thanh hiển thị/phát ra có ổn hay không.
   Để hủy kiểm tra, nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa.
  6. Khi kiểm tra hoàn tất, màn hình Picture and sound test is complete! (Kiểm tra hình ảnh và âm thanh đã hoàn tất!) xuất hiện.
  7. Để kiểm tra lại, chọn Restart the test (Bắt đầu lại kiểm tra) hoặc Start again (Bắt đầu lại).
  8. Để kết thúc kiểm tra, chọn Finish (Kết thúc).