ID bài viết : 00202931 / Sửa lần cuối : 05/12/2019

Cách thực hiện xóa dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm cho ứng dụng

  Hãy làm theo các bước sau.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống). (Android™ 9)
   • Chọn Apps (Ứng dụng). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  4. Chọn ứng dụng mong muốn trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống).
  5. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) rồi chọn OK.
   Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy thử các bước sau đây.
  6. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) rồi chọn OK.
   Nếu tùy chọn tiếp theo hiển thị, chọn CLEAR ALL DATA (XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU) rồi chọn OK.

  Nếu các bước trên không giúp bạn giải quyết được tình trạng, vui lòng thiết lập lại Tivi của bạn.