ID bài viết : 00203816 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Làm cách nào để thiết lập Bravia TV lần đầu tiên? (không phải Android TV™)

  Bài viết này minh họa cách thiết lập Tivi của bạn lần đầu tiên:

  1. Chọn ngôn ngữ ưu tiên của bạn trên màn hình Language (Ngôn ngữ). Trong ví dụ này là ENGLISH (Tiếng Anh).

    
  2. Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị thỏa thuận Privacy Policy (Chính sách về quyền riêng tư).
   LƯU Ý: Lưu ý rằng để tiếp tục thiết lập Tivi và tận dụng hết khả năng của Tivi (ví dụ như cập nhật phần mềm), bạn phải cuộn xuống phía dưới cùng của màn hình bằng nút mũi tên xuống, sau đó chọn tùy chọn Agree (Enable Smart TV) / Disagree (Disable Smart TV) (Đồng ý (Bật Smart TV) / Không đồng ý (Tắt Smart TV)). Bạn phải đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư của Sony để có thể tải phần mềm xuống.

    
  3. Tiếp theo, thiết lập kết nối mạng của bạn trên màn hình Network Setup (Thiết lập mạng). Bạn có thể chọn Easy (Dễ dàng) hoặc Expert (Chuyên gia) để kết nối không dây qua Wi-Fi hoặc kết nối có dây bằng cáp LAN. Chọn Skip (Bỏ qua) để thiết lập kết nối mạng sau. Trong ví dụ này là Easy (Dễ dàng).

    
  4. Nếu bạn đang kết nối bằng kết nối không dây thì màn hình Network Setup – Wi-Fi Network (Thiết lập mạng - Mạng Wi-Fi) sẽ hiển thị. Chọn mạng không dây mà bạn muốn kết nối và nhập mật khẩu nếu cần. Màn hình chờ kết nối sẽ xuất hiện khi Tivi tìm cách thiết lập kết nối. Nếu có sẵn kết nối có dây thì Tivi sẽ bỏ qua màn hình Network Setup – Wi-Fi Network (Thiết lập mạng - Mạng Wi-Fi) và chuyển thẳng sang màn hình chờ kết nối.
   LƯU Ý: Khi nhập mật khẩu cho kết nối không dây, bạn cũng có thể dùng bàn phím USB để thay thế cho bàn phím trên màn hình.

    
  5. Màn hình kết quả kết nối sẽ xuất hiện khi bạn kết nối mạng thành công hoặc thất bại. Chọn các tùy chọn sẵn có để tiếp tục đến bước tiếp theo (kết nối thành công), hoặc thử lại/hủy kết nối (kết nối thất bại).

    
  6. Chọn vùng lãnh thổ, khu vực và/hoặc quốc gia của bạn.
   LƯU Ý: Màn hình này có thể không hiển thị đối với một số quốc gia nhất định.    
  7. Tùy thuộc vào các tính năng sẵn có tại địa điểm của bạn, màn hình Interactive Application Privacy Notice (Thông báo quyền riêng tư đối với ứng dụng tương tác) có thể hiển thị. Chọn Agree (Đồng ý) hoặc Disagree (Không đồng ý) để bật hoặc tắt các tính năng liên quan.
   LƯU Ý: Màn hình này có thể chỉ có sẵn cho một số quốc gia nhất định.

    
  8. Trên màn hình Automatic Software Download (Tải phần mềm tự động), bạn sẽ có tùy chọn cho phép Tivi tự động tải xuống các bản cập nhật phần mềm mới và nhắc nhở người dùng cài đặt ngay khi có sẵn. Chọn On (Bật) hoặc Off (Tắt) để bật hoặc tắt chức năng này.
   LƯU Ý: Bạn vẫn có thể tiến hành cập nhật phần mềm theo cách thủ công trong menu settings (cài đặt).

    
  9. Tiếp theo, màn hình Remote Start (Khởi động từ xa) xuất hiện, chức năng này cho phép các thiết bị điều khiển từ xa bật Tivi từ chế độ chờ. Chọn On (Bật) hoặc Off (Tắt) để bật hoặc tắt chức năng này.
   LƯU Ý: Bật tùy chọn này sẽ làm tăng nhẹ mức tiêu thụ điện năng của Tivi trong khi ở chế độ chờ.

    
  10. Tiếp theo, bạn có thể dò tìm các dịch vụ phát sóng trong màn hình Auto Program / Auto Tuning (Tự động lập trình / Tự động dò kênh). Để bắt đầu dò kênh, chọn OK hoặc, nếu có sẵn, hãy chọn các tùy chọn theo cách thủ công để dò tìm riêng các chương trình phát sóng kỹ thuật số hoặc analog. Chọn Cancel / Skip (Hủy / Bỏ qua) để dò kênh Tivi sau. Khi dò kênh bắt đầu, màn hình scanning progress (tiến trình dò tìm kênh) sẽ xuất hiện, theo sau là các kết quả dò tìm.

    
  11. Sau khi dò kênh phát sóng thành công, màn hình Program Sorting (Phân loại chương trình) sẽ xuất hiện. Bạn có thể sắp xếp các kênh đã dò được tại đây, hoặc nhấn RETURN (QUAY LẠI) để bỏ qua và cài đặt sau trong menu settings (cài đặt).
   LƯU Ý: Màn hình này có thể chỉ có sẵn cho một số vùng lãnh thổ nhất định.

    
  12. Sau khi thiết lập phát sóng xong, màn hình Current Time / Clock Set (Thời gian hiện tại / Cài đặt đồng hồ) sẽ xuất hiện. Bạn có thể cài đặt ngày, thời gian và các tùy chọn liên quan nếu có.

   Thiết lập hoàn tất.
   LƯU Ý: Đối với một số vùng lãnh thổ nhất định, màn hình này sẽ không hiển thị sau khi hoàn tất dò kênh phát sóng.
    
  13. Khi thiết lập xong, nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa để hiển thị menu chính.
   LƯU Ý: Menu chính khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy hoặc vùng lãnh thổ. Một số ảnh chụp màn hình dưới đây chỉ mang tính chất minh họa.


   


  *Google và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.