ID bài viết : 00057271 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Các thiết bị tương thích với "TV SideView".

  Điện thoại Thông minh:

  Hệ điều hành Android 2.2 hoặc cao hơn, ngoại trừ Android 3.x

  iOS 5.0 hoặc cao hơn


  Máy tính bảng Tablet:

  Hệ điều hành Android 3.2 hoặc cao hơn

  iOS 5.0 hoặc cao hơn


  Vui lòng vào trang website sau để xem các thiết bị tương thích với "TV SideView".

  http://rd1.sony.net/lifestyle/view/device/